Katedra fotografie FAMU

Otázky k bakalářským zkouškám z dějin fotografie

Při státní bakalářské zkoušce se losují dvě otázky/tematické okruhy. Student/ka má 30 minut na samostatnou přípravu. Zkouška se skládá ze dvou částí:

1. otázka (15 minut): Souvislý výklad studenta/studentky ve formě desetiminutové přednášky na jedno vylosované téma z prvního okruhu. Doplňující dotazy členů komise probíhají až po skončení přednášky. Ta nemusí téma systematicky vyčerpat, student/ka by měl/a představit svůj přístup k tématu a skloubit v něm historiografické údaje s teoretickým názorem. Doporučuje se vybrat několik konkrétních příkladů (umělců, teoretiků…), na nichž bude student/ka svůj postoj a porozumění problému přesvědčivě demonstrovat.

2. otázka (15 minut): Diskuse se členy komise nad jedním vylosovaným tématem z druhého okruhu.

A: první okruh otázek/tematických oblastí:

1. Walter Benjamin
2. Roland Barthes
3. Susan Sontag
4. Vilém Flusser
5. Rosalind Krauss

B: druhý okruh otázek/tematických oblastí:

1. Zrod technických obrazů (vynálezy fotografie a mediální formy konce 18. a počátku 19. století)
2. Fotografie 19. století v kontextu soudobého malířství
3. Fotografický portrét a problém identity v 19. století a mezi válkami
4. Vědecká fotografie (botanická fotografie, makro/mikrofotografie, chronofotografie, astronomická fotografie)
5. Etnografická a místopisná fotografie, vizuální antropologie a sociologie, postkolonialismus
6. Historické proměny válečné fotografie a fotožurnalismu
7. Fotografie a surrealismus
8. Bauhaus a fotografie
9. Umění a politika v 1. pol. 20. století (futurismus, ruská avantgarda)
10. Fotografická moderna v meziválečném Československu
11. Humanistická fotografie a její kritika
12. Vernakulární fotografie (rodinná fotografie a fotografie v módním a reklamním průmyslu)
13. Akční umění, konceptuální umění a fotografie
14. Umění jako postprodukce: fotografie nalezené, přisvojené, recyklované, achivované
15. Postmoderní umění a postmoderní teorie
16. Fotografie a nová média (remediace, digitální manipulace, technologická konvergence, fotografie na internetu)
17. Operativní obrazy (skenery, drony, satelity, vypočítaná fotografie, digitální zpracování obrazu, strojové vidění)
18. Historické proměny distribuce fotografií (alba, časopisy, knihy, výstavy, fotokroužky, online platformy pro sdílení fotografií a sociální sítě)
19. Umění a politika v 2. pol. 20. století a současnosti (identity, instituce, ekonomické systémy)
20. Historické proměny autorství ve fotografii a umění (technické, právní a sociální aspekty)

Doporučená literatura ke státním zkouškám z dějin a teorie fotografie

Anděl, Jaroslav (ed.). Myšlení o fotografii I. Průvodce modernitou v antologii textů. Praha: NAMU, 2012.
Barthes, Roland. Světlá komora: vysvětlivka k fotografii. Bratislava: Archa 1994 a Praha: Agite/Fra, 2005.
Batchen, Geoffrey. Obraz a diseminace. Za novou historii pro fotografii. Praha: NAMU, 2016.
Benjamin, Walter. Dílo a jeho zdroj, Praha: ODEON 1979, s. 7–128.
Císař, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004.
Durden, Mark (ed.). Fifty Key Writers on Photography. London: Routledge, 2013.
Edwards, Steve. Photography: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2006.
Flusser, Vilém. Moc obrazu. Výtvarné umění 3-4/1996.
Flusser, Vilém. Za filosofii fotografie. Praha: Hynek, 1994.
Foster, Hal a kol. Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart, 2015.
Frizot, Michel a kol. A New History of Photography. Köln: Könemann, 1998.
Hannavy, John (ed.). Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2008.
Mrázková, Daniela (ed.). Co je fotografie: 150 let fotografie. Praha: Videopress, 1989.
Sontag, Susan. O fotografii. Praha: Paseka, 2002.
Sturken, Marita – Lisa Cartwright. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009.
Warren, Lynne (ed.). Encyclopedia of Twentieth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2006.

FAMU_BA_SZZ_CZ