Katedra fotografie FAMU

Průběh druhého kola přijímacího řízení do bakalářského studia

Druhé kolo přijímacího řízení do bakalářského studia probíhá zpravidla ve třetím nebo čtvrtém lednovém týdnu na katedře fotografie. Přesné datum konání druhého kola je uchazečům sděleno v dostatečném časovém předstihu dopisem ze studijního oddělení FAMU a e-mailem. V něm také obdržíte podrobnější informace o harmonogramu, pomůckách a potřebách, které si vezmete s sebou. Druhé kolo trvá 3 dny.

Druhé kolo přijímacího řízení pro rok 2022/23 se bude konat od 24. ledna 2022 do 26. ledna 2022.

Druhé kolo zahrnuje:

1. Fotografický úkol – fotografování na zadané téma na kinofilm v předem určeném časovém rámci. Téma i časový rámec jsou určeny při zadávání úkolu. Uchazeč si musí přinést vlastní analogový fotoaparát. Filmy i jejich zpracování zajistí Katedra. V průběhu druhého dne posluchači obdrží výsledek své práce a vyberou z něj reprezentativní soubor snímků. U pohovorů prezentují svůj výběr a doprovodí jej vlastní explikací (okomentují jej, zdůvodní, nastíní svůj autorský záměr, konfrontují jej s výsledkem apod.).
2. koncepční úkol – uchazeči si vyberou jedno ze 3 zadaných témat, které pak v průběhu přijímacího řízení volným způsobem zpracují. Výsledky odevzdávají druhý den přijímacího řízení v 19:00. Během pohovoru výsledek prezentují komisi a doprovodí jej vlastní explikací.
3. fotografování zátiší v ateliéru – uchazeč fotografuje ve studiu zátiší vytvořené z rekvizit, které jsou na místě k dispozici
4. konzultace s vedoucími ateliérů
5. pohovor nad domácími pracemi s explikací uchazeče před komisí
6. pohovor před komisí věnovaný všeobecnému přehledu uchazeče a jeho osobní motivaci, v rámci kterého bude ověřena znalost anglického jazyka, a rovněž znalost dějin umění a fotografie a základů fotografických technik

Přesný časový harmonogram obdrží uchazeči ve zvacím dopise a e-mailu do druhého kola.

Způsob hodnocení:

Výsledky druhého kola přijímacího řízení hodnotí komise složená z minimálně pěti pedagogů KF. Hlavními hodnotícími kritérii jsou prokazatelný talent, přehled v oblasti historie a současného umění a fotografie, celkový kulturně-historický kontext vizuálního umění, inovativní přístup v řešení zadaných úkolů, schopnost explikace vlastních autorských záměrů.

Oznámení výsledků:

Výsledky druhého kola jsou uchazeči oznámeny dopisem zaslaným ze Studijního oddělení FAMU.

Navrácení domácích a talentových prací:
Uchazeči, kteří nebyli přijati, si mohou své práce, které předkládali k přijímacímu řízení, vyzvedávat po uplynutí 30 dnů od vyhlášení výsledků. Nejpozději však do 30. dubna příslušného roku. Po tomto datu katedra fotografie za práce neručí.
Uchazeči přijatí do studia své práce na škole ponechávají pro výstavní a studijní účely po dobu jednoho roku.