Katedra fotografie FAMU

Magisterské studium

Přijímací podmínky

Uchazeč se o přijetí do magisterského studia uchází podáním přihlášky a magisterského projektu s povinnými pracemi.
Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku, která bude přístupná online 4. května 2020 – 22. června 2020, podle pokynů na webu AMU – na stránce: http://prihlaska.amu.cz.

Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 22. června 2020 buďto
a) osobně podá v úředních hodinách na podatelně AMU, sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou Studijní oddělení FAMU
nebo
b) pošle poštou na adresu:
Akademie múzických umění
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

Přihláška musí obsahovat:
– životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče;
– úředně ověřenou fotokopii bakalářského diplomu (uchazeč v závěrečném ročníku ještě neukončeného bakalářského studia si nechá na přihlášce potvrdit termín bakalářské zkoušky;
– zahraniční uchazeči předkládají v souladu s ustanoveními § 48 Zákona o VŠ nostrifikaci o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. nostrifikaci bakalářského diplomu). Informace k nostrifikaci naleznete https://www.famu.cz/en/studies/recognition-foreign-education-en/. Není zapotřebí dokládat nostrifikaci vysokoškolského diplomu ze zemí Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko;
– doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení ve výši 818 Kč

Přihláška bez požadovaných údajů a příloh nebude zařazena do přijímacího řízení.

Projekt magisterského studia se odevzdává či zasílá do 1. září 2020 na katedru fotografie FAMU osobně nebo na e-mailovou adresu: lubica.skrivankova@famu.cz.

Ostatní práce se předkládají až při přijímacím řízení, které se koná v září. O přesném termínu bude uchazeč včas vyrozuměn.

K přijímacímu řízení do magisterského studia na Katedře fotografie uchazeč předkládá:

Do 1. 9. 2020

Projekt magisterského studia, který obsahuje:
– název projektu
– popis projektu
– zvolená média, rozsah a zdůvodnění volby
– obrazovou přílohu (skici, inspirační zdroje, vizualizaci)
– motivaci a důvody pro studium na KF FAMU
– preferenci jednoho z 5-ti ateliérů katedry fotografie – viz
http://foto.amu.cz/ateliery-katedry-fotografie/

21. – 22. 9. 2020 – probíhá 1 a druhé kolo přijímacího řízení
Přijímací zkoušky začínají 21. 9. 2020 v 9:00 registrací uxhazečů1. patro, katedra fotografie, FAMU, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1.

S sebou k přijímacím zkouškám přinesete a v 9:00 ráno odevzdáte:

1) výstavní soubor 8-12 fotografií reprezentujících uchazečovu tvorbu
2) maketu autorské fotografické publikace
3) soubor 8-20 fotografií či intermediální projekt z oblasti vizuálního umění na libovolné téma (odlišné od fotografií odevzdávaných v předchozích souborech – bod 1 a 2)
4) teoretickou bakalářskou práci, pokud uchazeč neabsolvoval bakalářské studium na KF FAMU

Potřeby, které si vezmete s sebou a budete potřebovat během přijímací zkoušky:
1) vlastní předměty, které použije k vytvoření zátiší, které bude fotografovat v ateliéru
2) libovolné grafické potřeby (papír, nůžky, psací potřeby, notebook) a obrazový materiál (vlastní digitální archiv, časopisy, fotografie), které použije během práce na koncepčním úkolu na zadané téma

Přijímací řízení je dvoukolové.
V prvním kole posoudí komise předložené domácí práce bez přítomnosti uchazeče.

Druhé kolo se skládá z těchto částí:
– Test z dějin a teorie umění a všeobecného kulturního přehledu
– Fotografování zátiší v ateliéru
– Koncepční úkol na zadané téma
– Explikace domácích prací
– Pohovor, během kterého uchazeč ozřejmí svou představu o studiu
Talentové a znalostní předpoklady uchazeče ke studiu posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Přijímací komise navrhne uchazeče, kteří tuto hranici splnili, děkanovi FAMU k přijetí do studia.
Přijímací řízení probíhá v českém jazyce.
Obě kola jsou hodnoceny minimálně pětičlennou komisí složenou z pedagogů katedry fotografie FAMU.