Katedra fotografie FAMU

Magisterské studium

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ JEHO PLNĚNÍ

Název oboru: Fotografie (8204T017)

Charakteristika oboru:
Magisterské studium oboru fotografie je zaměřeno na tvůrčí a intelektuální rozvoj studenta, na prohloubení jeho znalostí a talentu s ohledem na jeho individuální zaměření a schopnosti. Jeho součástí je ovládnutí technik analogové a digitální fotografie a oborů s ní bezprostředně souvisejících na vysoké současné úrovni. Magisterské studium klade důraz na intenzivní, hlubokou a soustředěnou práci na vlastním vzdělávání v úzké součinnosti s pedagogy a vede studenty k schopnosti reflexe v oblasti tvůrčí i teoretické.

Časový harmonogram přijímacího řízení:

1. 6. 2022 – 29. 8. 2022 – otevření přihlášky
29. 8. 2022 – nejzazší termín odeslání přihlášky
29. 8. 2022 – nejzazší termín odeslání Projektu
5. 9. 2022 – první kolo
5. 9. a 6. 9. 2022 – druhé kolo

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

Podmínkou přijetí k navazujícímu magisterskému studiu je dosažení minimálně bakalářského stupně vzdělání s úspěšně vykonanou státní závěrečnou zkouškou. Uchazeč dokládá dosažený stupeň vzdělání s přihláškou do studia – viz oddíl 1. II. níže

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

Uchazeč se o přijetí ke studiu uchází podáním 1) přihlášky a 2) povinných prací, a to ve DVOU TERMÍNECH: 1) do 29. srpna 2022 podává přihlášku, 2) do termínu stanoveného ve specifických podmínkách příslušného oboru podává povinné práce.

Po přijímacích zkouškách může uchazeč/ka sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/ nepřijetí na: https://prihlaska.amu.cz.

1) PŘIHLÁŠKA

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených ve veřejné části internetových stránek AMU – ZDE. Formulář elektronické přihlášky je přístupný od 1. 6. 2022 do 29. 8. 2028 (do půlnoci). Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne (na barevné nebo černobílé tiskárně), podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 30. srpna 2022 buď

a) osobně podá v úředních hodinách na Podatelně Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1

anebo

b) pošle poštou na adresu:
Akademie múzických umění v Praze
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1

(rozhoduje termín podání na poště nebo podatelně AMU – 30. srpna 2022 včetně)

Přihláška musí vždy obsahovat následující přílohy I. – III., tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč do přijímacího řízení hlásí opakovaně nebo zda je studentem či absolventem jiné VŠ; bez těchto příloh nemá přihláška všechny náležitosti a s uchazečem nemůže být zahájeno přijímacího řízení:

I)
Životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč si zvolí sám jednu z těchto dvou forem);

II)

Úředně ověřenou fotokopii bakalářského diplomu (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT). Uchazeč, který v rámci bakalářského studia teprve bude vykonávat státní závěrečnou zkoušku, si nechá na přihlášce potvrdit termín konání zkoušky; v případě splnění talentových i teoretických podmínek přijímacího řízení přijetí ke studiu na FAMU doloží vykonání zkoušky bakalářským diplomem, jehož úředně ověřenou fotokopii předloží do 6. 9. 2022 na Studijním oddělení FAMU, nebo vykonání státní závěrečné zkoušky doloží potvrzením příslušné školy (formulář k dispozici na vyžádání na SO FAMU).

V případě, že uchazeč absolvoval vysokou školu v zahraničí, doloží v souladu s ustanoveními § 48 Zákona o VŠ nostrifikaci o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. nostrifikaci bakalářského diplomu). Informace k uznání zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení naleznete v sekci Uznávání zahraničního vzdělání. Není zapotřebí dokládat nostrifikaci vysokoškolského diplomu ze zemí Slovensko, Polsko, Maďarsko.

III)

Vytištěné potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, které uchazeč vylepí na přihlášku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 878 Kč a je nevratný. Poplatek uchazeč uhradí výhradně bankovním převodním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné).

Číslo účtu: 19-5373180297/0100. VS: 64913. SS (=specifický symbol): číslo přihlášky uchazeče (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která tak nemá stanovené náležitosti).

Pro platby ze zahraničí uchazeči použijí tyto údaje:

SWIFT code: KOMBCZPPXXX;
IBAN code: CZ 5301000000195373180297;
Adresa banky: Komerční banka, a.s., Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic;
Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1.

Uchazeč jako plátce je povinen uhradit veškeré bankovní poplatky.

Další přílohy:

IV) Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit:

a) úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince),

b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,

c) vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Termín zkoušky bude upřesněn.

Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

2) POVINNÉ PRÁCE

A) POPIS POVINNÝCH PRACÍ A ZPŮSOB JEJICH ODEVZDÁNÍ

Projekt magisterského studia, který obsahuje:

– název projektu
– popis projektu
– zvolená média, rozsah a zdůvodnění volby
– obrazovou přílohu (skici, inspirační zdroje, vizualizaci)
– motivaci a důvody pro studium na KF FAMU
– preferenci jednoho z 5-ti ateliérů katedry fotografie – viz

http://foto.amu.cz/ateliery-katedry-fotografie/

Projekt magisterského studia uchazeč/ka nejpozději 29. srpna 2022 zašle elektronicky na e-mailovou adresu sekretářky katedry.

Ostatní práce se předkládají až při přijímacím řízení, které se koná 5. a 6. září 2022!

Předložené povinné práce se po skončení přijímacího řízení uchazečům nevracejí poštou. Uchazeč si talentové práce může vyzvednout osobně na příslušné katedře nejpozději do jednoho měsíce po vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.
Všechny předložené práce musejí být vlastním autorským dílem uchazeče, což uchazeč potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením. Nerespektováním této zásady uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí do studia.

B) PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (FORMA A RÁMCOVÝ OBSAH)

Přijímací řízení je dvoukolové.

V prvním kole posoudí komise předložené domácí práce bez přítomnosti uchazeče.

Druhé kolo se skládá z těchto částí:

– Kulturní a historický přehled
– Fotografování zátiší v ateliéru
– Koncepční úkol na zadané téma
– Explikace domácích prací
– Pohovor, během kterého uchazeč ozřejmí svou představu o studiu

První kolo přijímací zkoušky začíná 5. 9. 2022 v 9:00 registrací uchazečů na Katedře fotografie (1. patro, FAMU, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1). a končí 5. 9. v 13:00 vyhlášením výsledků.

Druhé kolo přijímací zkoušky začíná 5. 9. 2022 v 13:00 a končí 6. 9. 2022.

S sebou k přijímacím zkouškám přinesete a v 9:00 ráno odevzdáte:
1) výstavní soubor 8-12 fotografií reprezentujících uchazečovu tvorbu
2) maketu autorské fotografické publikace
3) soubor 8-20 fotografií či intermediální projekt z oblasti vizuálního umění na libovolné téma (odlišné od fotografií odevzdávaných v předchozích souborech – bod 1 a 2)
4) teoretickou bakalářskou práci, pokud uchazeč neabsolvoval bakalářské studium na KF FAMU

Potřeby, které si vezmete s sebou a budete potřebovat během přijímací zkoušky:
1) vlastní předměty, které použije k vytvoření zátiší, které bude fotografovat v ateliéru
2) libovolné grafické potřeby (papír, nůžky, psací potřeby, notebook) a obrazový materiál (vlastní digitální archiv, časopisy, fotografie), které použije během práce na koncepčním úkolu na zadané téma

Obě kola jsou hodnoceny minimálně pětičlennou komisí složenou z pedagogů katedry fotografie FAMU.

C) ZPŮSOB HODNOCENÍ (KRITÉRIA VYHODNOCENÍ)

Talentové a znalostní předpoklady uchazeče ke studiu posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Přijímací komise navrhne uchazeče, kteří tuto hranici splnili, děkance FAMU k přijetí do studia.

Maximální počty možných udělených bodů a minimální počty bodů nutných pro přijetí ke studiu:

Míru talentových předpokladů, znalostí a schopnosti ke studiu uchazeče posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí.
Pro uchazeče, kteří splnili podmínky přijímacího řízení v 1. kole s minimálním počtem bodů 40 z 80 možných a postoupili do 2. kola, je celkovou minimální hranicí pro splnění podmínek přijímacího řízení 50 bodů z 100 možných.

D) NEJVYŠŠÍ POČET UCHAZEČŮ PŘIJÍMANÝCH KE STUDIU

FAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních oborech. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet v případě, že bude nižší počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Pokud splní podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších.

Maximální počet přijatých uchazečů do oboru Fotografie: 8

E) ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Pro přijetí do tohoto oboru se nevyžaduje.

F) TERMÍN, KDY MŮŽE UCHAZEČ NAHLÉDNOUT DO MATERIÁLŮ, KTERÉ MAJÍ VÝZNAM PRO ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ

Uchazeč může nahlédnout do materiálů (Protokol o přijímacím řízení), které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, respektive nepřijetí do studia, po doručení písemného rozhodnutí děkanky o přijetí, respektive nepřijetí do studia, a to nejpozději 30 dní po doručení tohoto rozhodnutí na základě předběžné domluvy se Studijním oddělením FAMU.

Na základě předběžné domluvy se sekretariátem příslušné katedry bude stanoven termín návštěvy katedry za účelem vyzvednutí či nahlédnutí do zaslaných povinných prací. Neúspěšní uchazeči si mohou po předchozí domluvě se sekretariátem příslušné katedry domluvit také konzultace, a to nejpozději 30 dní po doručení rozhodnutí o nepřijetí.

G) ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ OMLUV

V případě, že uchazeč se přijímací zkoušky v druhém kole nemohl z velmi vážných důvodů zúčastnit, může nejpozději následujícího dne po termínu zkoušky děkanku FAMU písemnou žádostí požádat o možnost konat ji v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantním a přezkoumatelným dokumentem. Děkanka v součinnosti s předsedou zkušební komise neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky uchazeč nemá právní nárok.

H) ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Po přijímacích zkouškách může uchazeč sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/ nepřijetí na: https://prihlaska.amu.cz.
Rozhodnutí děkanky o přijetí nebo nepřijetí uchazeč obdrží písemně. Přijatým uchazečům bude rovněž oznámen den zápisu a případně další informace.

I) DOPORUČENÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY

Pro tento obor se neuvádí.