Katedra fotografie FAMU

Magisterské studium

Magisterské studium
Přijímací podmínky

Uchazeč se o přijetí do magisterského studia uchází podáním přihlášky a magisterského projektu s povinnými pracemi.

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku, která bude přístupná online 4. května 2020 – 22. června 2020, podle pokynů na webu AMU – na stránce: http://prihlaska.amu.cz.

Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 22. června 2020 buďto
a) osobně podá v úředních hodinách na podatelně AMU, sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou Studijní oddělení FAMU
nebo
b) pošle poštou na adresu:
Akademie múzických umění
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

Přihláška musí obsahovat:

– životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče;
– úředně ověřenou fotokopii bakalářského diplomu (uchazeč v závěrečném ročníku ještě neukončeného bakalářského studia si nechá na přihlášce potvrdit termín bakalářské zkoušky;
– zahraniční uchazeči předkládají v souladu s ustanoveními § 48 Zákona o VŠ nostrifikaci o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. nostrifikaci bakalářského diplomu). Informace k nostrifikaci naleznete zde. Není zapotřebí dokládat nostrifikaci vysokoškolského diplomu ze zemí Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko;
– doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení ve výši 818 Kč

Přihláška bez požadovaných údajů a příloh nebude zařazena do přijímacího řízení.

Projekt magisterského studia (viz bod 4) se odevzdává či zasílá do 1. září 2020 na katedru Fotografie FAMU. Ostatní práce se předkládají až při přijímacím řízení, které se koná v září. O přesném termínu bude uchazeč včas vyrozuměn.

K přijímacímu řízení do magisterského studia na Katedře fotografie uchazeč předkládá:

1) výstavní soubor 8-12 fotografií reprezentujících uchazečovu tvorbu
2) maketu autorské fotografické publikace
3) soubor 8-20 fotografií či intermediální projekt z oblasti vizuálního umění na libovolné téma (odlišné od fotografií odevzdávaných v předchozích souborech – bod 1 a 2)
4) projekt magisterského studia, který obsahuje:
– název projektu
– popis projektu
– zvolená média, rozsah a zdůvodnění volby
– obrazovou přílohu (skici, inspirační zdroje, vizualizace)
– časový rozsah, jak dlouho chce uchazeč na projektu pracovat
5) motivační dopis, který obsahuje
• základní biografické údaje a data o své dosavadní činnosti a studiu
• přihlášku do jednoho z ateliérů katedry Fotografie a její zdůvodnění.
základní přehled ateliérů zde.
• představu uchazeče o studiu, jakým způsobem chce své studium naplnit, v jakém směru či oborech si chce doplňovat vědomosti, jaké plánuje stáže, jak konkrétně plánuje rozvržení studia, apod.
• základní představu uchazeče o závěrečné magisterské práci fotografické i teoretické
6) teoretickou bakalářskou práci, pokud uchazeč neabsolvoval bakalářské studium na KF FAMU

Poznámka:
Přijímací řízení probíhá v českém nebo anglickém jazyce podle typu studia, do kterého se uchazeč hlásí. Při přijímacím řízení není možné mít tlumočníka!

K přijímací zkoušce si posluchač přinese:

1) vlastní předměty, které použije k vytvoření zátiší, které bude fotografovat v ateliéru
2) libovolné grafické potřeby (papír, nůžky, psací potřeby, notebook) a obrazový materiál (vlastní digitální archiv, časopisy, fotografie), které použije během práce na koncepčním úkolu na zadané téma

Přijímací řízení je dvoukolové.

V prvním kole posoudí komise předložené domácí práce bez přítomnosti uchazeče.

Druhé kolo se skládá z těchto částí:
– Test z dějin a teorie umění a všeobecného kulturního přehledu
– Fotografování zátiší v ateliéru
– Koncepční úkol na zadané téma
– Explikace domácích prací
– Pohovor, během kterého uchazeč ozřejmí svou představu o studiu

Talentové a znalostní předpoklady uchazeče ke studiu posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Přijímací komise navrhne uchazeče, kteří tuto hranici splnili, děkanovi FAMU k přijetí do studia.