Katedra fotografie FAMU

Základní informace ke klauzurním zkouškám

Konkrétní data jsou určena a zveřejněna minimálně 1 měsíc před konáním klauzurní zkoušky

Klauzurní zkouška se skládá z:

výstavní projekt s vytištěnou explikací
výběr prací ze všech absolvovaných praktických předmětů
vytištěné texty realizované během teoretických předmětů
vytištěné aktuální portfolio
odevzdání dokumentace v elektronické podobě – dle metodických pokynů

Posluchač klauzurní komisi prezentuje:

Ad 1. Výstavní projekt – výsledek práce v ateliéru v souladu s konzultacemi s vedoucím ateliéru – instalovanou v rámci určených výstavních prostor
Nezbytnou součástí je vytištěná explikace výstavního projektu (minimálně A4 textu, tzn. 3600 znaků nebo 600 slov – viz metodický pokyn)

Ad 2. Vybrané výsledky z praktických cvičení a předmětů – v souladu s konzultací s vedoucími pedagogy předmětů
Tyto výsledky se předkládají ve finální podobě pouze pro komisi (na stole, během prezentace posluchače)

Ad 3. Vytištěné texty, referáty, prezentace, které vznikly v teoretických předmětech v souladu s pokyny vedoucích předmětů

Ad 4. Vytištěné portfolio, které umožnuje především externím členům komise se seznámit s posluchačovým vývojem 

Ad 5. Portfolio odevzdává také posluchač v elektronické podobě – jako součást webu KF, které se používá k dalším aktivitám v rámci KF

Podmínkou zapsání výsledku klauzur je odevzdání kompletní dokumentace s popiskou dle pokynů pedagogů (vždy za celý ateliér či předmět).

Klauzurní zkouška je veřejně přístupná všem studentům a pedagogům FAMU 

Za klauzurní zkoušku obdrží posluchač 2 hodnocení (známky). Hodnotí se výstavní projekt a celkový výsledek práce za semestr. Známka vzniká průměrem hodnocení všech členů komise.

Komise hodnotí dle závazného klasifikačního řádu AMU stupni A – F.

Pokud posluchač obdrží F opakuje klauzuru či její část v jednom náhradním termínu.

V prvním ročníku v letním semestru je klauzurní zkouška neopakovatelná.

Složení komisí je zveřejněno na KF 3 dny před konáním klauzur

Diplomanti

Pokud posluchač v daném semestru přistupuje ke SZZK, je výstavní projekt nahrazen prezentací rozpracovaných částí diplomové práce.

Individuální studijní plán

V případě ISP (individuální studijního plánu – dříve rozložení)

je regulérní klauzurní zkouška, která se v tomto případě nazývá Prezentace semestrální práce. Má všechny náležitosti a součásti, které platí pro klauzurní zkoušku (výstavní projekt, výběr z výsledků praktických předmětů, které posluchač v daném semestru ukončil, vytištěné portfolio, vytištěné teoretické texty, odevzdání dokumentace v elektronické podobě)

V Praze 2. 12. 2016