Katedra fotografie FAMU

Bakalářské studium

Přijímací podmínky

Uchazeč se o přijetí ke studiu v oborech bakalářského studijního programu uchází podáním 1) přihlášky a 2) povinných prací, a to ve DVOU TERMÍNECH: 1) do 30. listopadu 2021 podává přihlášku, 2) do 1. prosince 2021 podává povinné práce.

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených ve veřejné části internetových stránek AMU – ZDE. Formulář elektronické přihlášky je přístupný od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021. Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne (na barevné nebo černobílé tiskárně), podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 30. listopadu 2021 buď

a) osobně podá v úředních hodinách na Podatelně Akademie múzických umění v Praze,
Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1

anebo

b) pošle poštou na adresu:
Akademie múzických umění
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1
(rozhoduje termín podání na podatelně či poště – do 30. listopadu)

Přijímací řízení probíhá ve dvou kolech.
V prvním kole komise anonymně posuzuje předložené domácí práce, jejichž jednotlivé části (viz níže) jsou vloženy do samostatných obálek a označeny osmimístným číselným kódem vygenerovaným při podání přihlášky.

Podrobné informace k podání domácích a talentových prací ZDE.

Seznam povinných domácích a talentových prací ZDE.

Komise, složená z minimálně pěti pedagogů katedry, hodnotí koncepční záměr předkládaných věcí, adekvátnost zvolených prostředků, inovativní přístup v oblasti fotografie a nových médií, talentové a technické předpoklady uchazeče ke studiu fotografie.

Uchazeči, kteří uspěli v prvním kole budou o postupu do druhého kola přijímacího řízení informování e-mailem a dopisem.
Druhé kolo se koná za účasti uchazečů a trvá 3 dny. Orientační termín je mezi 10. – 30. lednem příslušného akademického roku. Přesné termíny jsou zveřejněny na webových stránkách během listopadu.

Podrobné informace o průběhu 2. kola budou upřesněny

Výsledky druhého kola přijímacího řízení hodnotí komise složená z minimálně pěti pedagogů KF. Hlavními hodnotícími kritérii jsou prokazatelný talent, přehled v oblasti historie a současného umění a fotografie, celkový kulturně-historický kontext vizuálního umění, inovativní přístup v řešení zadaných úkolů, schopnost explikace vlastních autorských záměrů.

Pro aktuální informace sledujete www.foto.amu.cz a www.famu.cz

Průběh 1. kola příjmacího řízení
Průběh 2. kola příjmacího řízení

Seznam a popis domácích prací pro posouzení v 1. kole přijímacího řízení do bakalářského studia