Katedra fotografie FAMU

Ateliér postkonceptuální fotografie

vedoucí: Jiří Thýn 
asistent: Antonín Jirát 

tumblr.

Cílem ateliéru postkonceptuální fotografie je vytvořit flexibilní
platformu,ve které budou vznikat díla spjatá s kontextem současného
umění. Studenti by měli být schopni reflektovat aktuální tendence v
současném umění a dokázat k nim zaujímat poučené stanovisko na základě znalosti
dějin fotografie a současného umění.

Pro současné umění je charakteristické prolínání hranic jednotlivých žánrů a médií.
Nelze již mluvit jen o fotografii, ale o celém kontextu umění.
Základ komunikace učitel – žák je v pravidelných ateliérových setkáních a osobních konzultacích, na kterých se diskutují aktuální témata, která přinášejí studenti i pedagog.
Studenti by tedy měli umět přemýšlet v širším rámci nejen o vlastní práci, ale měli by umět najít i adekvátní formu pro její výstup. Měli by tedy uvažovat o „dramaturgii“ výstavy, způsobu instalace apod. Nedílnou součástí je i práce s formou – tedy přemýšlení o vhodné technologii a zvládnutí řemesla- a to už v počáteční fázi tvůrčího procesu.

výstavy:
Recover From a Faint
If You Print Gold, It’s Always Brown