Katedra fotografie FAMU

Juliana Höschlová: nadspotřeba-přesycení-panika

Přednáška umělkyně Juliany Höschlové uvede pohled do témat, úvah a zdrojů, kterými se autorka dlouhodobě zabývá. Jejím ústředním zájmem je člověk a prostředí ve kterém žije. Höschlová z tohoto bodu vychází k dílčím tématům jako je nadspotřeba a tedy nadprodukce, přesycení a vliv médií na člověka. Formální polohy Höschlové jsou rozmanité, ale nejvíce se věnuje médiu kresby, videa, performance a v současnosti se opět navrací k malbě, kterou používá s přesahem do instalace.

Juliana Höschlová (* 1987) absolvovala v roce 2011 Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru malířství II pod vedením Vladimíra Skrepla. Během studia strávila dva semestry na univerzitě v Tchaj-pej na Tchaj-wanu. V roce 2010 se stala laureátkou Ceny NG 333, udělované Národní galerií v Praze. Připravila řadu výstavních projektů pro galerie v České republice i v zahraničí, kde se zúčastnila řady uměleckých rezidencí a mimo jiné i Bienále současného umění v Oděse. Je spoluzakladatelkou projektu Návštěva a v roce 2010 realizovala mapující projekt na Tchaj-wanu, o současné Tchaj-Pejské umělecké scéně.

over-consumption – over-saturation – panic

A lecture by artist, Juliana Höschlová, will provide a view on themes, considerations, and resources she has been dealing with for a long time. Her central concern is a human being and the environment in which they live. Höschlová takes this as a starting point for elaborating on subtopics such as over-consumption and the resulting overproduction, over-saturation and the impact of media on humans. The formal positions of Höschlová are diverse but she is mostly focused on the art of drawing, video and performance and, currently, she again returns to painting which she does with an overlap to installation.

Juliana Höschlová (born 1987) graduated in 2011 from the Academy of Fine Arts in Prague in Painting Studio II under the direction of Vladimír Skrepl. During her studies, she spent two semesters at the Taipei University in Taiwan. In 2010, she became a winner of the NG 333 Prize, awarded by the National Gallery in Prague. She has prepared a number of exhibition projects for galleries in the Czech Republic and abroad where she has participated in a number of artistic residences and, among others, the Odessa Biennial of Contemporary Art. She is a co-founder of the Visit project and, in 2010, has implemented a mapping project in Taiwan about the contemporary Taipei art scene.

Publikováno: 24. 10. 2018, Export Data