Katedra fotografie

Samostatná katedra fotografie vznikla na FAMU 1975 a patří tak mezi první katedry svého druhu nejen v Evropě , ale i na světě. Největší zásluhu na vzniku samostatné katedry fotografie, má nepochybně prof. Ján Šmok (1921-1997), který se také stal jejím prvním vedoucím. Funkce vedoucího katedry se vzdal v roce 1987. Poté katedru vedl Doc. J. Rajzík, od roku 1990 Prof. M. Vojtěchovský, od roku 2002, MgA. Jaroslav Bárta a od roku 2009 doc. Robert Silverio Ph.D.od roku 2014 Mgr. Štěpánka Šimlová

V roce 2009 byl na katedře otevřen ateliér restaurování.

http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-fotografie-kf/prijimaci-...

Studium

Charakteristika oboru

Fotografie je v studijním programu chápána jako nedílná součást moderních komunikačních systémů využívajících vizuální jazyk tvůrčím způsobem. Fotografická tvorba je sledována nejen z tradičního úhlu pohledu (teorie, techniky, dějin a estetiky oboru), ale i z pohledu společensko vědního výzkumu a různých forem její aplikace v soudobé společnosti.

Studium je orientováno na přípravu samostatných tvůrčích pracovníků v bakalářském studiu 3 roky (6 semestrů), v magisterském studiu 2 roky (4 semestry). Studijní plány Katedry fotografie jsou založeny na spojení systému výuky umělecké akademie a klasického univerzitního vzdělávacího systému. Student má v průběhu studia postupně stále větší možnost volby specifické orientace vlastní tvorby jak v rovině praktické, tak i v oblasti teoretické. Praktická výuka fotografie rozvíjí talent a znalosti studenta v oblastech daných zaměřením čtyř ateliérů a to jak klasickou fotografickou technikou a postupy, tak metodou digitální za využití nejnovějších technologií.

Počínaje třetím semestrem má student možnost studia v jednom z pěti ateliérů. Vedoucími těchto ateliérů jsou kmenoví pedagogové FAMU. Součástí výuky v těchto ateliérech jsou různé dílny, jejichž zaměření a náplň se každým rokem mění a je často určena odbornou specializací či tvorbou pedagoga, který dílnu vede. Většinou jsou to externí pedagogové – významné fotografické osobnosti. Výuka v jednotlivých ateliérech a dílnách je založena na osobnosti učitele. Má poskytnout studentovi širokou škálu různých odborných, tvůrčích i lidských přístupů a umožnit mu tak formovat vlastní názorovou a tvůrčí orientaci.

Vedle výuky fotografie nabízí katedra fotografie také výuku restaurátoství v restaurátorském ateliéru.

Pro více informací o vyučovaných předmětech klikněte na odkaz http://studijniplany.amu.cz/cs/katedra307.html

Předpoklady ke studiu

Základní podmínkou pro studium je prokazatelný talent pro tvůrčí činnost. Předpokladem je všeobecné vzdělání, kulturní rozhled, znalosti dějin umění, orientace v soudobém umění a vědomosti odborné (znalosti fotografické techniky, dějin fotografie).

Studium na Katedře fotografie

Obdobně jako na ostatních katedrách FAMU je i studium fotografie rozděleno na studium bakalářské (3 roky) a magisterské (2 roky). V prvních dvou ročnících bakalářského studia má studium fotografie především univerzální charakter. Počínaje třetím ročníkem bakalářského studia mají studenti možnost prohlubovat své tvůrčí zaměření v jednom ze 4 základních ateliérů.

Magisterské studium je zaměřeno na podporu systematické a cílevědomé tvorby, ke které je student veden v rámci zvoleného ateliéru a vybraných dílen. V rámci magisterského studia též existuje samostatný Ateliér restaurování a archivování fotografií.

Názorová pestrost je studentům nabídnuta i v předmětech z oblasti teorie, dějin umění, společenských věd a propojováním všech kateder FAMU v rovině teoretické i praktické výuky. Podrobnou představu o studiu podávají roční učební plány.

Technické vybavení

Katedra fotografie má v Lažanském paláci kromě učeben k dispozici 2 ateliéry s kompletním vybavením, 2 fotolaboratoře. Další pracoviště se nachází v Berouně, kde jsou 2 velké ateliéry, velká a malá fotolaboratoř, ubytovací zařízení a archiv prací studentů Katedry fotografie. V další budově na Tržišti se nacháží počítačové učebny, pracovny, restaurátorská dílna, fotokomory a ateliér.

Studenti mají možnost půjčovat si přístroje a fotografické vybavení za podmínek stanovených vnitřním řádem Katedry fotografie.
Pro práci ve škole a plnění úkolů studia potřebuje student základní vlastní vybavení (analogový přístroj na kinofilm a digitální fotoaparát, případně i přístroj na střední formát).