Katedra fotografie

Samostatná katedra fotografie vznikla na FAMU 1975 a patří tak mezi první katedry svého druhu nejen v Evropě , ale i na světě. Největší zásluhu na vzniku samostatné katedry fotografie, má nepochybně prof. Ján Šmok (1921-1997), který se také stal jejím prvním vedoucím. Funkce vedoucího katedry se vzdal v roce 1987. Poté katedru vedl Doc. J. Rajzík, od roku 1990 Prof. M. Vojtěchovský, od roku 2002, MgA. Jaroslav Bárta a od roku 2009 doc. Robert Silverio Ph.D.

V roce 2009 byl na katedře otevřen ateliér restaurování.

http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-fotografie-kf/prijimaci-...

Studium

Studium fotografie je rozděleno na studium bakalářské (3 roky) a magisterské (2 roky).
V prvních dvou ročnících bakalářského studia má studium fotografie především univerzální charakter. Počínaje druhým ročníkem bakalářského studia mají studenti možnost prohlubovat své tvůrčí zaměření v jednom z 5-ti základních ateliérů.

Magisterské studium je zaměřeno na podporu systematické a cílevědomé tvorby, ke které je student veden v rámci zvoleného ateliéru a vybraných dílen. V rámci magisterského studia též existuje samostatný Ateliér restaurování a archivování fotografií.

Kromě samostatné tvůrčí činnosti nabízí katedra přednášky z oblasti teorie fotografie, dějin fotografie. Podrobnou představu o studiu podávají roční učební plány.

Technické zázemí

Katedra fotografie má v Lažanském paláci kromě učeben k dispozici 2 ateliéry s kompletním vybavením, 2 fotolaboratoře. Další pracoviště se nachází v Berouně, kde jsou 2 velké ateliéry, velká a malá fotolaboratoř, ubytovací zařízení a archiv prací studentů Katedry fotografie. V další budově na Tržišti se nachází počítačové učebny, pracovny, restaurátorská dílna, fotokomory a ateliér. Studentům je k dispozici na zapůjčení i fotografické vybavení.

Průběh přijímacího řízení do bakalářského studia

Přijímací řízení je na katedře fotografie FAMU dvoukolové:
První kolo - Nejpozději do 22. listopadu musí uchazeč doručit řádně vyplněnou přihlášku na studijní oddělení FAMU a do 1.prosince dodat na katedru fotografie svoje práce dle dále uvedeného seznamu.
http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-fotografie-kf/prijimaci-...

Průběh přijímacího řízení do magisterského studia

Přihláška ke studiu se odevzdává do 22. června na studijní oddělení FAMU, projekt magisterského studia (viz bod 4) se odevzdává či zasílá do 1. září na katedru fotografie. Ostatní práce se předkládají až při přijímacím řízení, které se koná zpravidla poslední týden v září. O přesném termínu bude uchazeč včas vyrozuměn.
http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-fotografie-kf/prijimaci-...