Ateliér Restaurování

Ateliér je zaměřen na restaurování, konzervování a archivování fotografií
a tedy na uchovávání cenného vizuálního historického a kulturního dědictví a umělecké tvorby z oboru fotografie.

Studijní program je koncipován tak, aby umožnil posluchači pochopit a rozpoznat jak historické a kulturní, tak i technické aspekty jednotlivých historických fotografických prací a aby byl následně odborně schopen přispět konkrétními a adekvátními prostředky k jejich záchraně.

Magisterský obor Restaurování fotografie
Na katedře fotografie bude od nového akademického roku 2015/2016 otevřen tříletý magisterský obor Restaurování fotografie.

Meritum oboru spočívá ve studiu archivování a restaurování všech typů technických obrazů od vynálezu fotografie do současnosti. Studenti se budou zabývat historií fotografie, identifikací fotografických technik a způsoby jak zastavit degenerativní změny fotografií.

Přijímací zkoušky budou obsahovat testy ze znalosti dějin fotografie, chemie a všeobecného kulturního rozhledu. Klíčový však bude ústní pohovor.

Veškeré další informace poskytne libor.jun@famu.cz

Pro zájemce o studium:

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů na webu AMU, stránce: http://prihlaska.amu.cz.

Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše do 22. června 2015 buďto

a) osobně podá na Studijním oddělení FAMU, 3. patro, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1

nebo

b) pošle poštou na adresu:

Akademie múzických umění

Studijní oddělení FAMU

Malostranské náměstí 12

118 00 Praha 1

Přihláška musí obsahovat životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče; úředně ověřenou fotokopii bakalářského vysvědčení; ústřižek poštovní složenky dokládající zaplacení poplatku*

Přihláška bez požadovaných údajů a příloh nebude zařazena do přijímacího řízení.

Zaplacený administrativní poplatek je nevratný. Od administrativního poplatku jsou osvobozeni studenti FAMU, kteří se hlásí k navazujícímu magisterskému studiu přímo z 3. ročníku bakalářského studia.

Přijímací řízení má část ústní a písemnou

http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-fotografie-kf/prijimaci-...

Pohovor, během kterého uchazeč ozřejmí svou představu o studiu, jakým

způsobem chce své studium naplnit, v jakém směru či oborech si chce doplňovat vědomosti,

jaké plánuje stáže, jak konkrétně plánuje rozvržení studia, apod.

Komise se soustředí na zájem uchazeče o studium, důvody, které jej vedli k jeho rozhodnutí a na posouzení jeho představ o studiu.

Předpokládaná doba pohovorů je maximálně třicet minut.
.

Přijímací řízení má část ústní a písemnou

http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-fotografie-kf/prijimaci-...

Pohovor, během kterého uchazeč ozřejmí svou představu o studiu, jakým

způsobem chce své studium naplnit, v jakém směru či oborech si chce doplňovat vědomosti,

jaké plánuje stáže, jak konkrétně plánuje rozvržení studia, apod.

Komise se soustředí na zájem uchazeče o studium, důvody, které jej vedli k jeho rozhodnutí a na posouzení jeho představ o studiu.

Předpokládaná doba pohovorů je maximálně třicet minut.

Přihlášku je možné doručit osobně na Studijním oddělení FAMU, 3. patro, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1

nebo poštou na adresu:

Akademie múzických umění
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1

Přihláška musí obsahovat životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a emailovou adresou uchazeče; úředně ověřenou kopii bakalářského vysvědčení (uchazeč v závěrečném ročníku ještě neukončeného bakalářského studia si nechá na přihlášce potvrdit termín bakalářské zkoušky); ústřižek poštovní složenky dokládající zaplacení poplatku* za přijímací řízení ve výši 400 Kč.

Poplatek uhraďte poštovní poukázkou typu A, a to na číslo účtu 19-5373180297/0100, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1, variabilní symbol 64913. Zaplacený administrativní poplatek je nevratný.