Ateliér Restaurování

Ateliér je zaměřen na restaurování, konzervování a archivování fotografií
a tedy na uchovávání cenného vizuálního historického a kulturního dědictví a umělecké tvorby z oboru fotografie.

Studijní program je koncipován tak, aby umožnil posluchači pochopit a rozpoznat jak historické a kulturní, tak i technické aspekty jednotlivých historických fotografických prací a aby byl následně odborně schopen přispět konkrétními a adekvátními prostředky k jejich záchraně.

Magisterský obor Restaurování fotografie
Na katedře fotografie bude od nového akademického roku 2012/2013 otevřen nový tříletý magisterský obor Restaurování fotografie.

Meritum oboru spočívá ve studiu archivování a restaurování všech typů technických obrazů od vynálezu fotografie do současnosti. Studenti se budou zabývat historií fotografie, identifikací fotografických technik a způsoby jak zastavit degenerativní změny fotografií.

Přijímací zkoušky budou obsahovat testy ze znalosti dějin fotografie, chemie a všeobecného kulturního rozhledu. Klíčový však bude ústní pohovor.

Veškeré další informace poskytne lenka.eidlpesová@famu.cz a libor.jun@famu.cz

Pro zájemce o studium:

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů na webu AMU, stránce: http://prihlaska.amu.cz.

Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše a doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti. Uzávěrka příjmu přihlášek je 15. srpna .

(Termín podání přihlášky je oproti ostatním oborům prodloužen.)

Přihlášku je možné doručit osobně na Studijním oddělení FAMU, 3. patro, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1

nebo poštou na adresu:

Akademie múzických umění
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1

Přihláška musí obsahovat životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a emailovou adresou uchazeče; úředně ověřenou kopii bakalářského vysvědčení (uchazeč v závěrečném ročníku ještě neukončeného bakalářského studia si nechá na přihlášce potvrdit termín bakalářské zkoušky); ústřižek poštovní složenky dokládající zaplacení poplatku* za přijímací řízení ve výši 400 Kč.

Poplatek uhraďte poštovní poukázkou typu A, a to na číslo účtu 19-5373180297/0100, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1, variabilní symbol 64913. Zaplacený administrativní poplatek je nevratný.